blob: 1863d9e8ec9f42431b02af7a3fc59e55e9bb1ec1 [file] [log] [blame]
pll 1686.845 10.880 N
soc.soc_mem.mem.SRAM 302.695 136.400 N