blob: 9c6540414bda7e87f20ab3e11a73d42ed54de708 [file] [log] [blame]
sky130_fd_pr__cap_vpp_08p6x07p8_l1m1m2_noshield_o1 C0:? C1:? SUB:?
Name Formula
X1 C0 C1 SUB sky130_fd_pr__cap_vpp_08p6x07p8_l1m1m2_noshield_o1