blob: e8a3c3a956574840297fc471b162b5d3e2ccd403 [file] [log] [blame]
pll 1686.845 10.880 N
soc.soc_mem.mem.SRAM 302.695 156.400 N