blob: 458bd537ae5948935aa9f039a5e64258094af9d6 [file] [log] [blame]
pll 1689.845 10.880 N
soc.soc_mem.mem.SRAM 302.695 156.400 N