blob: 9c296b8866f2ac7b650b0c2c8e92a46a3581f344 [file] [log] [blame]
pll 14.36 256.400 N
soc.soc_mem.mem.SRAM 1333.285 123.980 N