blob: a44ced4c6fbab8bb85c9b8579d148e6c15621517 [file] [log] [blame]
sky130_fd_pr__cap_vpp_04p4x04p6_l1m1m2_noshield_o1 C0:? C1:? SUB:?
Name Formula
X1 C0 C1 SUB sky130_fd_pr__cap_vpp_04p4x04p6_l1m1m2_noshield_o1